30 marca 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się XIX sesja Rady Gminy w Kozłowie. Obecni na sesji byli Wójt Jacek Jankowski, kierownicy referatów, pracownicy Urzędu i sołtysi.

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy –Alicja Eidtner. Zwyczajowo, na początku sesji, Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy, podjętych zarządzeniach, uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach.

Rada przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłowo, Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie oraz Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłowo w roku 2016.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

-wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kozłowo, wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach Turówko i Kozłowo,

-wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Kownatki i Ważyny,

-wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Kozłowo 101 udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” Sp. z o.o. w Kozłowie w celu ich umorzenia oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego tej spółki,

-określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozłowo, zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.

Przed sesją, radni wraz Wójtem udali się do Sarnowa, gdzie odwiedzili strażnicę, bibliotekę , gdzie prowadzone były remonty oraz budynek byłej szkoły, gdzie powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy i w którym właśnie trwają zaawansowane prace budowlane.

 Galeria (ilość zdjęć 25)

Serdecznie zapraszamy w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 na szkolenie dotyczące zasad ubiegania o środki na operacje ,,Moderniczacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych " PROW 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.

zyczenia wielkanocne1

17 lutego 2016 r. na sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się XVIII  sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Obecni na sesji byli Wójt Jacek Jankowski, kierownicy referatów, pracownicy Urzędu i sołtysi. Gośćmi byli Krzysztof Kunicki – I zastępca Komendanta Powiatowego  Policji w Nidzicy oraz Izabela Demska – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy –Alicja Eidtner. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt Gminy Kozłowo przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, a Krzysztof Kunicki z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy poinformował o założeniach do budowy lokalnych map zagrożeń – narzędzia służącego do oceny stanu bezpieczeństwa lokalnego na terenie poszczególnych gmin powiatu nidzickiego.

Rada wysłuchała sprawozdań kierownika GOPS - Elżbiety Świgoń z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozłowo za 2015 rok oraz z realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej za 2015 rok.

Rada Gminy uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozłowo na 2016 rok, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2016 rok oraz podjęła uchwały w sprawach: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębach Kownatki i Szymany, wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Santop, wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłowo, zmiany w budżecie gminy na 2016 rok i pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.

Galeria (ilość zdjęć 6)

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.

Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda - 5.000 zł

II Nagroda - 3.000 zł

III Nagroda - 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2016 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja.

Gmina Kozłowo ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Zapraszamy do składania ofert!

Szczegóły ogłoszenia oraz wymagane dokumenty na www.bip.kozlowo.pl - zobacz

 Dodano 12.02.2016 r.

UWAGA! - zmiana w dokumentacji - zobacz

konsultant wrzesien 2017

W niedzielę 24 stycznia 2016 r. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kozłowie odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Muzyczna Scena Jedynki”. Organizatorami koncertu byli Wójt Gminy Kozłowo – Jacek Jankowski, Proboszcz Parafii w Kozłowie – ks. Andrzej Chędoszko oraz Pan Ryszard Cecot – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Występ obejmował wykonanie kilkunastu kolęd w języku polskim i ukraińskim. Koncert pozwolił nam nadal trwać w świątecznej atmosferze, a cały kościół rozbrzmiewał pięknymi dźwiękami kolęd. Młodzi wykonawcy stworzyli radosną i pełną skupienia atmosferę. Po występie Pan Ryszard Cecot przekazał dla Parafii 100 par butów. Uczestnicy koncertu nagrodzili Zespół ciepłymi i gromkimi oklaskami.

Galeria

ferie zimowe poprawione

W niedzielę, 10 stycznia, odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grającej w tym roku pod hasłem "Mierzymy Wysoko". Środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na wsparcie oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki dla ludzi  w podeszłym wieku.

Po raz siódmy Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie włączyło się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gorąca atmosfera, szczere i otwarte serca, aby nieść pomoc, widoczne były podczas tegorocznej imprezy charytatywnej. Jak co roku do akcji włączyły się Gminna Biblioteka Publiczna, świetlice oraz szkoły z naszej gminy. Organizatorzy zadbali o humor i dobrą zabawę podczas licytacji. Licytację przeprowadziła Pani Katarzyna Stefańska instruktor GCKIS, dopingowała i dodawała komizmu Doda, w rolę której wcielił się Pan Szymon Lipiński -sołtys Siemianowa.

Uczestników wieczornego finału WOŚP gościła wypełniona po brzegi sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, a wśród publiczności znalazło się wielu znamienitych gości - w tym Wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, lokalni przedsiębiorcy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy. Elementem angażującym uczestników finału były nie tylko występy artystyczne, ale także - a może przede wszystkim - aukcje specjalnie przygotowanych na ten wieczór rzeczy i gadżetów WOŚP.

Podczas tegorocznego finału sponsorzy podarowali dwa torty, które zostały zakupione podczas aukcji przez lokalnego przedsiębiorcę Pana Piotra Rólkę, dzięki jego uprzejmości zgromadzeni uczestnicy mogli skosztować smakołyku.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w AKCJĘ WOŚP sponsorom, wolontariuszom oraz ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do sukcesu 24 finału.

Zebrana kwota 5.970,81 zł

Sponsorzy :

Dariusz Bonkowski, Marcin Sabała Sab Serwis, Hotel Mazurskie Marzenie, Marianna Zwolińska, Anna Semeniuk An-Bud, Beata Nowakowska Sklep Bułka z Masłem, Joanna Nowak, Sklep Lewiatan -Arnold Łowicki, Folwark Miłkowiec, Spółdzielnia AMI, Bank Spółdzielczy w Kozłowie, Dorota Soliwoda, Elżbieta Świgoń, Teresa Wiecińska, Bożena Judycka, Zdzisław Szczepkowski,   AGA – MIX Grzegorz Żygadło, Dariusz Jarocki.

Serdecznie dziękujemy Paniom: Monika Mazur, Danuta Dobies, Danuta Kowalska, Joanna Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Kwiatek-Kosobucka, Alicja Żurawska, Folwark Miłkowiec- Katarzyna Płocharska za upieczenie ciast.

W akcję WOŚP włączyły się szkoły:

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 451,80 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowo – 345.80 zł

Zespół Szkół w Rogożu – 149,60 zł

Zespół Szkół w Szkotowie – 88,41 zł

Krokowo – 260,00 zł

Sławka Wielka 100,00 zł

Loteria fantowa 727,64 zł

Życzymy Orkiestrze grania "do końca świata i o jeden dzień dłużej". Siema!

Galeria (ilość zdjęć 7)