16 grudnia 2015 r. w świątecznie udekorowanej sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się XV  sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Obecni na sesji byli Wójt Jacek Jankowski, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu, dyrektorzy szkół i sołtysi. Gościem był Pan Ryszard Cecot – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie .

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Alicja Eidtner. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt Gminy Kozłowo – Pan Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, a Pan Ryszard Cecot poinformował o nowym okresie programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przekazał na ręce Wójta Gminy Kozłowo statuetkę będącą podziękowaniem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za jego starania w pozyskiwaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030, budżet gminy na 2016 rok, stawki za wodę i odbiór ścieków, dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA   OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo, zwolnień w podatku od nieruchomości.

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie, którzy wprawili uczestników sesji w świąteczny nastrój poprzez wykonanie kilku piosenek bożonarodzeniowych.

Na zakończenie Przewodnicząca Alicja Eidtner i Wójt Jacek Jankowski złożyli uczestnikom sesji życzenia świąteczne i wszyscy tradycyjnie połamali się opłatkiem życząc sobie zdrowych i wesołych świąt.

Galeria (ilość zdjęć 18)

     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom i weteranom, osobom poniżej 26 i powyżej 65 roku życia, osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osobom które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobietom w ciąży.

    Pomoc obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy  w sporządzaniu projektu pism, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze; sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

     Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Informacja
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowano następująco:
  • w Nidzicy - stały punkt będzie prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z Fundacji Togatus Pro Bono.
Szczegółowy harmonogram działania punktów:
 
  1. Punkt w Nidzicy:
Nidzicalokal   na  II piętrze pokój nr 3  w   budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
 
  1. Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:
Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,
Czynny: poniedziałek – wtorek  w  godzinach od 9.00 do 13.00
 
Janowiec Kościelny – lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 148
Czynny:  środa i czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00
 
Janowo - lokal w  budynku  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Przasnyska 51
Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

Zaproszenie Wigilijne 2015

swiateczne zyczenia

wieczor mikol.zaproszenie

tlen zaproszenie

„Na Własne Konto" to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

na wlasne konto

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody.

Celem projektu „Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Wszystkie informacje o projekcie i rekrutacji można znaleźć na stronie www.nawlasnekonto.pl

Zapraszamy do udziału!

dzien pracownika socjalnego

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego, wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie składamy wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Pracownicy socjalni dysponujący wiedzą i umiejętnościami są zazwyczaj niewidoczni, znani tylko tym, którym pomagają i wynagradzani wdzięcznością ludzi. Swoją codzienną trudną pracą przyczyniają się do zmniejszenia poczucia bezradności i łatwiejszego pokonania przeciwności losu.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, energii i wytrwałości, a na co dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                   Wójt Gminy Kozłowo            

Alicja Eidtner                                                                            Jacek Jankowski

wraz z Radnymi                                                                        wraz z Pracownikami

PzK okladka

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Przedsiębiorca z klimatem"
realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, polegającym  na wyłonieniu przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania  obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź zmniejszający zużycie energii).

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu w linku poniżej.

http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konkurs

Kolejna, już XIII w tej kadencji sesja, odbyła się 10 listopada 2015 r.

Na początku, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej byłej sołtys Krokowa, Pani Grażyny Sobolewskiej. Obrady prowadziła Alicja Eidtner – Przewodnicząca Rady Gminy.

2015 11 10 sesja 1

Rada wysłuchała sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji przedstawionych przez Sekretarz Gminy – Panią Bożenę Judycką, dotyczących oświadczeń majątkowych składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, a także informacji z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w gminie Kozłowo. Informację o oświadczeniach majątkowych radnych przedstawiła Pani Alicja Eidtner.

Rada Gminy uchwaliła podatki na 2016 rok, w tym od nieruchomości, od środków transportowych i podatek rolny, a ponadto podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego.

2015 11 10 sesja 2