16 stycznia w Klubie Seniora w Kozłowie odbyło się IV posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczył wójt Marek Wolszczak oraz sekretarz Jacek Jankowski.  

Seniorzy wysłuchali sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta, dowiedzieli się jakie uchwały zostały podjęte na ostatniej sesji, jak wygląda tegoroczny budżet oraz o czym radni będą rozmawiać na najbliższej sesji.

Poruszono również wiele ciekawych tematów. Radni mówili o konieczności oznaczenia miejsc ważnych pod względem historycznym znajdujących się na terenie naszej gminy, utworzeniu alei dębowej oraz przeniesieniu placu zabaw w Szkotowie. Omówiono także szczegóły projekt dla dzieci i seniorów, które Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Ziemia Kozłowska zamierza złożyć w programie ASOS.

GALERIA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu poetyckiego o tematyce miłosnej.

   CELE KONKURSU

  • popularyzowanie twórczości o tematyce miłosnej,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno uczuć i na piękno poetyckie
  • upowszechnianie kultury języka,
  • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich uzdolnień

    REGULAMIN KONKURSU

  • napisanie 1-2 wierszy (nie więcej),
  • każdy wiersz w dwóch egzemplarzach,
  • wiersze zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone metryczką z następującymi danymi: imię, nazwisko, wiek, adres, telefon oraz krótka informacja autora o sobie.

   Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:

  • „do lat 15”
  • „szkoła średnia i dorośli”

Wiersze należy przesłać lub dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie do  7 lutego 2020 r. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane i nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biblioteki i w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)

Życzymy miłego i twórczego pisania !!!

W okresie ferii zimowych: od 20 do 24 stycznia oraz od 27 do 31 stycznia dzieci w wieku przedszkolnym będą miały zapewnioną opiekę.

Zajęciami będą objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do Przedszkola w Kozłowie oraz Oddziałów Przedszkolnych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie.

Wyżywienie dzieci, rodzice zapewniają we własnym zakresie:

Godziny zajęć:

Przedszkole w ZSP w Kozłowie - godz. 7.30 - 12.30

Odział Przedszkolny w SP w Zaborowie - godz. 8.00 - 13.00

Oddział Przedszkolny w SP w Szkotowie - godz. 8.00 - 13.00

 Oddział Przedszkolny w SP w Rogożu - godz. 8.00 - 13.00 *tylko od 27 do 31 stycznia

Niedługo rozpoczną się oczekiwane przez wszystkich uczniów ferie zimowe. Chcąc zrekompensować dzieciom brak śniegu, seniorki z Kozłowa oraz Szkotowa zapraszają na słodkie warsztaty kulinarne!

Zabierzcie ze sobą dobre humory oraz fartuszki!

Zapraszamy

KLUB SENIORA w KOZŁOWIE

21 stycznia, godz. 16.00

KLUB SENIORA w SZKOTOWIE

22 stycznia, godz 15.00

Towarzystwo Nasze Szwederowo organizuje zimowisko dla dzieci w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie: 20-29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy). Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa warmińsko -mazurskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizowane są kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska.

 Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 299 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika ubezpieczony w KRUS).

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W przypadku zainteresowania informacji szczegółowych udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie tel. 89-625-08-39, 89-625-08-42.

ferie 1

ferie 2