§1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Organizatorem imprezy pod nazwą „Dzień Ziemi Kozłowskiej“ jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 27/28 lipca 2019 roku na terenie imprezy w Kownatkach.

3. Przebywanie na terenie imprezy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.

§2 KONTROLA i ZACHOWANIE

1. Każda z osób przebywających na terenie imprezy jest zobowiązana zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu innych osób.

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służby porządkowej i służby informacyjnej organizatora oraz spikera.

3. Organizator imprezy wobec osób uczestniczących ma prawo (zarówno przy wejściu na teren imprezy, jak i w trakcie imprezy) do:

- kontroli zawartości bagażu i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu;

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – usunięcia ich z terenu imprezy;

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego, a także chronionego mienia.

4. Organizator imprezy odmówi wstępu na teren imprezy lub usunie z terenu imprezy osoby:

- u których stwierdzono posiadanie przedmiotów, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu;

- będące pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków;

- zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie bądź w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- odmawiające poddaniu się czynnościom, o których mowa w §2 pkt. 3 regulaminu.

§3 ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na imprezę oraz posiadanie przez osoby w niej uczestniczące broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi, materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w opakowaniach szklanych dowolnej pojemności, środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych uczestników imprezy.

2 Zabrania się rzucania przedmiotami, rozniecania otwartego ognia, niszczenia mienia znajdującego się na terenie imprezy.

3. Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy.

4. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy rowerów, motorowerów oraz skuterów.

5. Zakazuje się używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa naruszającego dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób.

6. Zabrania się wchodzenia w specjalnie wydzielone obszary nieudostępniane przez organizatora imprezy dla uczestników (scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne akustyka, itp.).

7. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz spożywania napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach.

8. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie w tym celu ustawionymi toaletami stałymi i przenośnymi.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności.

§5 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wzięcia udziału w imprezie pod nazwą „Dzień Ziemi Kozłowskiej“ w Kownatkach (dalej impreza) jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z dopiskiem IOD.

 3. Administrator będzie publikował zdjęcia oraz zapisy filmowe w celu udokumentowania przebiegu imprezy oraz informowania o podejmowanych przez siebie działaniach. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku przez Administratora. Przetwarzanie będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 4. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu usunięcia materiałów fotograficznych lub wideo przez Administratora.

 5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak partnerzy lub współorganizatorzy wydarzenia.

 7. Odbiorcą danych osobowych będzie każdy kto zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym opublikowanym na stronie internetowej www.kozlowo.pl lub na profilu Facebook : Dom Kultury , Gmina Kozlowo. Dane będą również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem lub realizującym zadania na jego rzecz, np. dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowości jego działania.

 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

 

 

 

Po kilku rozmowach wójta Marka Wolszczaka z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej i przeprowadzeniu analiz ekonomicznych dotyczących gazyfikacji gminy Kozłowo udało się osiągnąć cel. Podłączenie sieci gazowej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej 545 jest możliwe. Przedstawiciele gazownictwa przyznają, że są gotowi do rozpoczęcia inwestycji już w 2020 roku.

Mieszkańcy domów  jednorodzinnych i małych podmiotów gospodarczych (moc urządzeń grzewczych do 100 kW włącznie) powinni złożyć wniosek do 10 m3/h POBIERZ - Wniosek_do_10m3.pdf

Wniosek powyżej 10 m3/h dotyczy większych podmiotów gospodarczych, bloków oraz kotłowni zbiorczych (moc urządzeń powyżej 100 kW) POBIERZ  Wniosek_pow._10m3.pdf

Wypełnione wnioski należy przesłać listownie do Polskie Spółki Gazowej na adres: ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn lub złożyć osobiście w punkcie w Działdowie, który mieści się przy ul. Generała Józefa Hallera 32.

Po zweryfikowaniu ilości zgłoszeń spółka podejmie decyzję o realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Polskiej Spółki Gazowej (punkt w Działdowie)

ul. Generała Józefa Hallera 32, tel. ul. Generała Józefa Hallera 32.

 

plakat Dni Kozłowa 2019

17 lipca w Sali narad Urzędu Gminny w Kozłowie odbyła się I sesja Gminnej Rady Seniorów. Radni wybrali spośród siebie przewodniczącą, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Obrady, do momentu wybrania przewodniczącego, prowadził radny senior – Andrzej Nowak, który przedstawił porządek sesji oraz przeprowadził pierwsze głosowanie. Wójt Marek Wolszczak wręczając akty nadania, pogratulował radnym oraz życzył owocnej współpracy.

Kandydaturę Anny Krzysztyniak na przewodniczącą rady, przegłosowano jednogłośnie. Tak samo było w przypadku wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Przewodnicząca – Anna Krzysztyniak

Wiceprzewodniczący – Ryszard Krzykowski

Wiceprzewodniczący – Roman Zmysłowski

Sekretarz – Bożena Judycka

Po zamknięciu obrad radni powiedzieli kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach oraz o tym, dlaczego zdecydowali się kandydować.

Skład Rady Seniorów w Kozłowie

Anna Danuta Krzysztyniak

Halina Brodzińska

Teresa Bartwicka

Ryszard Krzykowski

Krystyna Krzyżak

Roman Zmysłowski

Andrzej Nowak

Bernarda Klimczak

Hanna Siemińska

Edward Sobotka

Tadeusz Świecik

Mieczysława Głogowska

Danuta Barańska

Danuta Sadowska

Janusz Cycen

Rajmund Ratajczyk

Danuta Dobies

Bożena Judycka

Jadwiga Rakowska

Jolanta Konarzewska

GALERIA:

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2019/20 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegóły:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie

1. Paweł Mróz 89 524 88 95

2. Marcin Bąk 89 524 88 94

Monika Sękowska 89 524 80 00

 

 

 

6 czerwca upłynął termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Kozłowie. Komisja doraźna powołana przez wójta sprawdziła czy zgłoszenia spełniają wymagania formalne i listę kandydatów przedłożyła wójtowi.

– Wnioski złożyło 20 kandydatów z różnych części gminy. Wszystkie były poprawne – wyjaśnia Marek Wolszczak. Zgodnie z regulaminem rady, pierwsze jej posiedzenie zwołuje wójt. – Radni – seniorzy spotkają się 17 lipca. Wtedy złożą uroczyste ślubowanie i wybiorą przewodniczącego – dodaje wójt.

Przypomnijmy najważniejsze założenia. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 20 osób, a w jej skład wchodzą mieszkańcy gminy Kozłowo, którzy ukończyli 55 rok życia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w pracach nie otrzymują  żadnego wynagrodzenia.

Skład Rady Seniorów w Kozłowie

Anna Danuta Krzysztyniak

Halina Brodzińska

Teresa Bartwicka

Ryszard Krzykowski

Krystyna Krzyżak

Roman Zmysłowski

Andrzej Nowak

Bernarda Klimczak

Hanna Siemińska

Edward Sobotka

Tadeusz Świecik

Mieczysława Głogowska

Danuta Barańska

Danuta Sadowska

Janusz Cycen

Rajmund Ratajczyk

Danuta Dobies

Bożena Judycka

Jadwiga Rakowska

Jolanta Konarzewska

Wójt Gminy Kozłowo oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji. 

Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

30 czerwca w jednym z gospodarstw rolnych w Krokowie wybuchł pożar. Suche siano znajdujące się w stodole sprawiło, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Rodzina straciła cały sprzęt rolniczy oraz jedzenie dla zwierząt. Dosłownie sekundy dzieliły ich do tego, żeby ogień zajął również dom. Na szczęście z pomocą przyszli strażacy i mieszkańcy.

Jeszcze przed przyjazdem straży pan Andrzej wypuścił z obory wszystkie zwierzęta. Jako pierwsi na miejscu byli druhowie z Krokowa. Zgodnie twierdzą, że jeśli dotarliby kilka minut później, nie mieliby czego ratować, ponieważ ogień zająłby wszystkie zabudowania gospodarcze oraz dom. Mimo sprawnej akcji jednostek OSP z Krokowa, Sarnowa, Kozłowa i Janowca Kościelnego oraz strażaków z Nidzicy, która trwała ponad 4 godziny, dużej części majątku pana Dudzińskiego nie udało się uratować.

Spłonęło wszystko, co znajdowało się w stodole: maszyny rolnicze, siano i jedzenie dla zwierząt. Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie miała czym karmić zwierząt. Pomocną dłoń wyciągnął jednak sołtys i naczelnik OSP Zbigniew Hołubowicz oraz przewodnicząca rady Alicja Hołubowicz, która jest również członkiem OSP.

Alicja zorganizowała akcję pomocową na Facebooku. – Nie spodziewałam się takiego odzewu. W ciągu jednego dnia znalazło się kilkanaście osób, którz zaoferowało podarowanie słomy, siana lub pomoc w transporcie materiałów – opowiada Alicja Hołubowicz. Mimo tego całego nieszczęścia rodzina z Krokowa przynajmniej problemem z nakarmieniem zwierząt nie musi się przejmować. – Akcja zjednoczyła nie tylko mieszkańców naszej wsi, którzy przyszli z pomocą, ale również okolicznych miejscowości, za co im z całego serca dziękujemy – dodaje.

Dziękujemy za pomoc:

Państwu Urban za transport i siano, Państwu Kowalskim, Moszczyńskim i Robaczyńskim z Zaborowa , Państwu Królickim i Świecik z Krokowa, Państwu Sowińskim z Woli, Państwu Szeluga z Bartek, Januszowi Szostak z Gniadek, Agnieszce Tołłoczko ze Szkotowa, Piotrowi Jaworskiemu z Kanigowa oraz wszystkim, którzy się zaangażowali.

 

Członkowie Klubu Seniora w Szkotowie nie mają wakacyjnej przerwy. Systematycznie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach. Co więcej, frekwencja jest coraz wyższa.

Lipiec nasi seniorzy rozpoczęli od zajęć rękodzielniczych. Stworzyli wspaniałe „wstążkowe” słoneczniki. A jak wyglądają, możecie przekonać się, zaglądając do galerii zdjęć.

Jeśli również chcecie uczestniczyć w zajęciach, zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00. REGULAMIN

GALERIA:

senior

1 lipca w Gminie Kozłowo gościła delegacja z miasta Buzancais we Francji. Goście odwiedzili naszą gminę w ramach współpracy z nidzickim stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Francuzi spotkali się z władzami gminy oraz seniorami z Kozłowa i Szkotowa. Sekretarz Jacek Jankowski opowiedział im, jak samorząd wspiera seniorów oraz inwestycjach, które w tym kierunku realizuje. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Świgoń oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska przybliżyły natomiast projekty i akcje, które ich jednostki realizują wspólnie z seniorami. Goście również opowiedzieli trochę o sobie, o tym jak działa ich stowarzyszenie i na jakie wsparcie seniorzy mogą liczyć ze strony samorządu i państwa.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Klubu Seniora w Szkotowie. Goście byli pod dużym wrażeniem, a zwłaszcza tym, że zajęcia, w których uczestniczą seniorzy są nieodpłatne. Krótką wycieczkę po gminie Kozłowo zakończyliśmy w ośrodku Ostoja w Januszkowie.

GALERIA: