Tradycje łączą pokolenia, a pokolenia tworzą tradycje…. Stąd tytuł projektu, realizowanego od marca 2018 roku przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Prospołecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie. Jego główny cel stanowi wykreowanie warunków rozwoju integracji międzypokoleniowej oraz aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych na terenie Gminy Kozłowo.

Do końca roku przewidywanych jest szereg działań, służących integracji, rozwojowi pasji i zainteresowań, promocji idei dialogu pomiędzy młodzieżą i seniorami, a także wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz aktywności fizycznej, edukacyjnej i społecznej. Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach rękodzielniczych, warsztatach wypiekania chleba, warsztatach reportażu, zajęciach nordic walking, zajęciach samoobrony, a także w wyjazdach, podczas których będą mogli zobaczyć np. Lawendowe Pole w Nowym Kawkowie czy uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych podczas Sztuki w Obejściu w Gminie Jonkowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby należące do jednej z dwóch grup, tj. seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie – łącznie co najmniej 20 osób. Wszystkie te osoby powinny być mieszkańcami Gminy Kozłowo.

Warunkiem udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu będzie złożenie, u Pani Elżbiety Świgoń – Kierownik GOPS w Kozłowie, wymaganej deklaracji udziału, a w przypadku młodzieży – zgody rodziców na udział dziecka w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia br. O zakwalifikowaniu uczestników do projektu zdecyduje organizator.

W ramach projektu, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przeprowadzone zostaną również badania ankietowe służące określeniu wyzwań integracji międzypokoleniowej w Gminie Kozłowo oraz zaplanowaniu przyszłych działań na rzecz aktywności osób starszych. Prosimy o wzięcie w nich udziału gdy ankieter zapuka do Państwa drzwi.

Udział w projekcie dla młodzieży gimnazjalnej oraz seniorów jest bezpłatny.

Projekt „Pokolenia i tradycje” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018

Skan 20180322