zajecia muzyczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2013-2016 do odwiedzenia biblioteki.
Mali czytelnicy otrzymają Wyprawkę Czytelniczą czyli: książkę „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców „Książką połączeni czyli, przedszkolak idzie do biblioteki” i Kartę Małego Czytelnika.
Dziecko, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy chociaż jedną książkę z księgozbioru dziecięcego, każdorazowo otrzyma naklejkę na Kartę. Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, otrzyma imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Wielogodzinne rozmowy oraz ustalenia przyniosły oczekiwany rezultat. Od września w Gminie Kozłowo będą funkcjonowały ogólnodostępne linie autobusowe. Autobusami dowożącymi dzieci do szkół będą mogli odpłatnie podróżować wszyscy mieszkańcy. Co więcej, utworzone linie zapewnią również dotarcie do szkół ponadpodstawowych.

W przypadku południowej części gminy mieszkańcy niektórych miejscowości będą musieli dotrzeć jednym autobusem do Kozłowa lub Zaborowa, skąd drugim  pojadą do Nidzicy.

Istnieje możliwość wykupienia biletów miesięcznych – szczegóły u kierowcy autobusu.

Wszystkie autobusy będą kursowały od poniedziałku do piątku, wyłączając dni wolne od nauki.  

kozłowo

 

szkotowo

zaborowo

srednie nowe

dzialdowo

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. ZAPRASZAMY!!! 19 - 22 WRZEŚNIA!

Agroshow to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. W 2018 roku przypadła 20-ta edycja wystawy. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Każdego roku na wystawie prezentuje się ok. 800 firm w szeroko pojętej branży rolniczej. Każdy kto liczy się w branży i chce spotkać się ze swoimi klientami obecny jest na AGRO SHOW. Wystawcami są krajowi producenci maszyn rolniczych, a także przedstawicielstwa wszystkich czołowych światowych marek maszynowych. To wystawa także dla producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego, producentów wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem. 

Wśród 800 wystawców blisko 120 to firmy z zagranicy.

Wystawę każdego roku odwiedza blisko 140 tysięcy rolników.

Dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy rolników.

Organizatorem przyjazdu może być każdy podmiot.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jak co roku przyznaje dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na wystawę AGRO SHOW.

Dopłata następuje do każdego zgłoszonego autokaru. O jej wysokości decyduje miejsce wyjazdu – wg tabeli załączonej poniżej. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba organizatora (powiat).

Aby uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania należy zarejestrować się on-line do dnia 6 września wypełniając poniższy formularz.

Po dniu 6 września wysyłane będą e-mailem potwierdzenia zgłoszenia grupy wraz z numerem rezerwacji. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdą Państwo w regulaminie, który znajduje się poniżej.

UWAGA!!! – dofinansowanie dla szkół możliwe jest wyłącznie w piątek tj. 20.09.2019.

Aby zgłosić grupę prosimy o wypełnienie poniższego formularza KLIKNIJ TUTAJ

§1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Organizatorem imprezy pod nazwą „Dzień Ziemi Kozłowskiej“ jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 27/28 lipca 2019 roku na terenie imprezy w Kownatkach.

3. Przebywanie na terenie imprezy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.

§2 KONTROLA i ZACHOWANIE

1. Każda z osób przebywających na terenie imprezy jest zobowiązana zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu innych osób.

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służby porządkowej i służby informacyjnej organizatora oraz spikera.

3. Organizator imprezy wobec osób uczestniczących ma prawo (zarówno przy wejściu na teren imprezy, jak i w trakcie imprezy) do:

- kontroli zawartości bagażu i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu;

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – usunięcia ich z terenu imprezy;

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzkiego, a także chronionego mienia.

4. Organizator imprezy odmówi wstępu na teren imprezy lub usunie z terenu imprezy osoby:

- u których stwierdzono posiadanie przedmiotów, o których mowa w §3 niniejszego regulaminu;

- będące pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków;

- zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie bądź w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- odmawiające poddaniu się czynnościom, o których mowa w §2 pkt. 3 regulaminu.

§3 ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na imprezę oraz posiadanie przez osoby w niej uczestniczące broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi, materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w opakowaniach szklanych dowolnej pojemności, środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych uczestników imprezy.

2 Zabrania się rzucania przedmiotami, rozniecania otwartego ognia, niszczenia mienia znajdującego się na terenie imprezy.

3. Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy.

4. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy rowerów, motorowerów oraz skuterów.

5. Zakazuje się używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa naruszającego dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób.

6. Zabrania się wchodzenia w specjalnie wydzielone obszary nieudostępniane przez organizatora imprezy dla uczestników (scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne akustyka, itp.).

7. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz spożywania napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach.

8. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie w tym celu ustawionymi toaletami stałymi i przenośnymi.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności.

§5 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wzięcia udziału w imprezie pod nazwą „Dzień Ziemi Kozłowskiej“ w Kownatkach (dalej impreza) jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z dopiskiem IOD.

  3. Administrator będzie publikował zdjęcia oraz zapisy filmowe w celu udokumentowania przebiegu imprezy oraz informowania o podejmowanych przez siebie działaniach. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku przez Administratora. Przetwarzanie będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu usunięcia materiałów fotograficznych lub wideo przez Administratora.

  5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak partnerzy lub współorganizatorzy wydarzenia.

  7. Odbiorcą danych osobowych będzie każdy kto zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym opublikowanym na stronie internetowej www.kozlowo.pl lub na profilu Facebook : Dom Kultury , Gmina Kozlowo. Dane będą również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem lub realizującym zadania na jego rzecz, np. dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowości jego działania.

  8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.