Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

który odbędzie się 10.01.2016 roku o godz. 17.00 na sali widowiskowej.

W programie:

-występ dzieci z sekcji tanecznych z GCKiS

-licytacje przedmiotów z WOŚP,

ru 1 r 6400 n GF2200175R4xO wosp 2016 warszawa kto wystapi w warszawie podczas 24 finalu wosp

-kawa, herbata i ciasto,

-Loteria fantowa.

Zapraszamy!!!

16 grudnia 2015 r. w świątecznie udekorowanej sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie odbyła się XV  sesja Rady Gminy w Kozłowie.

Obecni na sesji byli Wójt Jacek Jankowski, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu, dyrektorzy szkół i sołtysi. Gościem był Pan Ryszard Cecot – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie .

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Alicja Eidtner. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójt Gminy Kozłowo – Pan Jacek Jankowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, a Pan Ryszard Cecot poinformował o nowym okresie programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przekazał na ręce Wójta Gminy Kozłowo statuetkę będącą podziękowaniem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za jego starania w pozyskiwaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2030, budżet gminy na 2016 rok, stawki za wodę i odbiór ścieków, dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA   OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo, zwolnień w podatku od nieruchomości.

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie, którzy wprawili uczestników sesji w świąteczny nastrój poprzez wykonanie kilku piosenek bożonarodzeniowych.

Na zakończenie Przewodnicząca Alicja Eidtner i Wójt Jacek Jankowski złożyli uczestnikom sesji życzenia świąteczne i wszyscy tradycyjnie połamali się opłatkiem życząc sobie zdrowych i wesołych świąt.

Galeria (ilość zdjęć 18)

     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom i weteranom, osobom poniżej 26 i powyżej 65 roku życia, osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osobom które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobietom w ciąży.

    Pomoc obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy  w sporządzaniu projektu pism, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze; sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

     Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Informacja
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowano następująco:
  • w Nidzicy - stały punkt będzie prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
  • w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z Fundacji Togatus Pro Bono.
Szczegółowy harmonogram działania punktów:
 
  1. Punkt w Nidzicy:
Nidzicalokal   na  II piętrze pokój nr 3  w   budynku   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy  Społecznej w  Nidzicy,  ul. Kolejowa 5,
Czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
 
  1. Punkty w Kozłowie, Janowcu Kościelnym, Janowie:
Kozłowo – lokal w Urzędzie Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3,
Czynny: poniedziałek – wtorek  w  godzinach od 9.00 do 13.00
 
Janowiec Kościelny – lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 148
Czynny:  środa i czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00
 
Janowo - lokal w  budynku  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Przasnyska 51
Czynny: piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

Zaproszenie Wigilijne 2015

swiateczne zyczenia