Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy 4-ro osobowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w nocy 19 listopada 2017 roku.

Pożar strawił dorobek całego życia rodziny zamieszkałej w Kozłowie. W trakcie pożaru i prowadzonej następnie akcji gaśniczej całkowitemu zniszczeniu uległ dach budynku, jak również pomieszczenia zajmowane przez w/w wraz z całym wyposażeniem. W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Rodzina nie otrzyma z tytułu doznanych strat odszkodowania z ubezpieczenia, ponieważ dom nie był ubezpieczony.
 Dlatego gorąco apeluję do wszystkich, którzy chcą i mogą udzielić pomocy poszkodowanym - rodzinie Państwa Orzechowskich - pomocy, czy to rzeczowej, czy finansowej.

 Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie z siedzibą przy ulicy Nidzickiej 31, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.

Rodzina otrzyma wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, jednakże ze względu na rozmiar strat ośrodek nie jest w stanie zapewnić kompleksowej pomocy w remoncie budynku, szacowany koszt strat to 300 tys. złotych.

Nieszczęście, które dotknęło rodzinę naszych mieszkańców mogłoby spotkać każdego z nas. Żyjemy w bardzo trudnych czasach dlatego każdy odruch serca będzie mile widziany, a dla rodziny dotkniętej tą tragedią, będzie nadzieją na lepsze jutro i wiarą, że współczucie i pomoc innym nie jest obca naszemu społeczeństwu.

Za każdą ofiarowaną pomoc serdecznie dziękujemy.

W w/w sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozłowie. Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Świgoń telefon: 89-625-08-34

oraz specjalista pracy socjalnej Magdalena Kordalska tel. 89-625-08-39.

 Natomiast pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy udostępniony przez Nidzicki Fundusz Lokalny:

 Bank Spółdzielczy w Nidzicy numer konta: 58 8834 0009 2001 0000 5005 0013
Tytuł prowadzonej zbiórki : „Pogorzelcy z Kozłowa”

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku możesz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 roku zostaną zmienione druki wniosków dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres 2017/2018.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr telefonów 89 625 08 46, 89 625 08 43.

Uwaga: wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki do tych wniosków, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

   Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA!
Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

   Prawo do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r. ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2016 r., z uwzględnieniem określonych ustawą
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Najważniejsze zmiany:
• Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.
W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

• Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

• W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

•    Jeśli rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad danym dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdy z rodziców ma prawo uwzględnić to dziecko w składzie rodziny i każdemu z rodziców, po spełnieniu warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze na to dziecko w wysokości połowy kwoty świadczenia przysługującego za dany miesiąc świadczenia, czyli co do zasady 250 zł.

   Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa (od 1 stycznia 2018 r. wojewodzie) w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania  na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31 w godzinach od 7:30 do 15:30. Można też wysłać go listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet za pomocą  4 kanałów online:

  1. ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  2. za pomocą platformy ePUAP,
  3. PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  4. bankowość elektroniczna.
Szczegółowych informacji na temat przepisów w zakresie świadczenia wychowawczego udzielą pracownicy GOPS w Kozłowie pod nr tel. (89) 625-08-46.

Uwaga:
wzory wniosków o ustalenie prawa świadczenia wychowawczego (500+) oraz załączniki do tych wniosków, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. grupa młodzieży z Gminy Kozłowo wyjechała na Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach koło Jezioran.

Młodzieżowy obóz pożarniczy zorganizowany jest w domkach na leśnej polanie nad jeziorem Luterskim w terminie od dnia 25 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2017 r. Organizatorem obozu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Olsztynie przy wsparciu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Organizator obozu zapewnia uczestnikom między innymi: szkolenie wg programu członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, pięć posiłków dziennie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, szkolenie z zagadnień profilaktyki alkoholowej, całodobową opiekę medyczną i pedagogiczną, opiekę ratownika wodnego, wycieczkę (spływ kajakowy rzeką Krutyń lub do parku linowego w Olsztynie ze zwiedzaniem komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), plażowanie i kąpiel w jeziorze, gry i zabawy na wolnym powietrzu oraz edukacyjne zajęcia świetlicowe.

Urząd Gminy w Kozłowie dofinansowuje pobyt młodzieży na obozie pożarniczym oraz zapewnia uczestnikom bezpłatny transport do miejsca obozowania w dniu rozpoczęcia turnusu i powrót z Kikit do Kozłowa w dniu zakończenia pobytu na obozie.